Yazarlara Bilgi

“Kulak Burun Boğaz Uygulamaları” dergisi, İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği’nin yayın organıdır.

Derginin dizinlenme adı “KBB Uygulamaları” şeklindedir ve dergide bu ad kullanılacaktır.

Dergi, kulak burun boğaz, baş-boyun cerrahisi alanındaki orijinal makaleleri, olgu sunumlarını ve güncel değeri olan incelemeleri Türkçe ve İngilizce yayınlar. Dergiye gönderilen yazıların okuyucu kitlesinin ilgisini çekecek ve literatüre katkı sağlayacak orijinal çalışmalar olması gerekir.

Dergi dört ayda bir olmak üzere yılda üç sayı (Ocak, Mayıs, Eylül) yayınlanır ve üç sayıda bir cilt tamamlanır.

Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların telif hakları Kulak Burun Boğaz Uygulamaları dergisine aittir.

Bilimsel yazıların dergide yer alabilmesi için Yayın Kurulunun onayından geçmesi gerekir. Yayınlar en az iki danışman tarafından değerlendirilir. Yayın Kurulu, yayını kabul etme, düzeltme isteme veya yayımlamama hakkına sahiptir.

Dergide yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu (etik, bilimsel, yasal vb.) yazarlara aittir.

Yazım Kuralları

Tüm yazışmalar ve yazı gönderimleri internet üzerinden www.kbbuygulamalari.org adresinden yapılmalıdır. Yazı gönderimi için detaylı bilgi bu internet adresinden edinilebilir.

Yazılar Türkçe veya İngilizce olarak gönderilebilir. Dergiye gönderilen her yazıya, tüm yazarlar tarafından imzalanmış “Telif hakkı devir formu” mutlaka eklenmelidir. “Telif hakkı devir formu” yazının dergiye teslim edildiği anda, tüm yazar(lar)ın, bu çalışmanın başka bir dergiye gönderilmediğini ve hali hazırda başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmadığını, yazıya ait her hakkı Kulak Burun Boğaz Uygulamaları dergisine devrettikleri, Kulak Burun Boğaz Uygulamaları dergisinden izin almaksızın çalışmayı başka bir dilde ya da yerde yayınlamayacaklarını kabul ettikleri anlamına gelir.

Yazıların Hazırlanması

Aşağıda yazılı kurallara uymayan makaleler değerlendirmeye alınmadan eser sahibine geri gönderilecektir. Yazılar; Microsoft Word programında kenarlardan 2.5 cm boşluk bırakılarak, Arial veya Times New Roman yazı tipinde, 12 punto, 1,5 satır aralıklı ve aşağıdaki sıra takip edilerek yazılmalıdır: Başlık sayfası, Özet, Ana metin, Kaynaklar, Tablo ve Şekiller

Başlık sayfası: Bu sayfada tüm yazarların adları, akademik dereceleri, halen çalıştıkları kurum ve iletişim bilgilerinin tam olarak belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca iletişim kurulacak kişinin açık adresi, ulaşılabilir telefon numarası (kurum ve GSM) ve e-posta adresi bulunmalıdır. Yazılar hakemlere gönderilirken değerlendirmenin tarafsız yapılabilmesi için bu bilgilerin diğer sayfalarda yer almaması gerekmektedir. Yazı içerisinde materyal ve metot bölümünde bulunması gereken kurum bilgileri, danışmanlık süreci sonuçlandıktan sonra, tekrar yazıya eklenmek üzere cümle içerisinde .......... şeklinde bırakılmalıdır. Bu bilgi yayına hazırlık sürecinde başlık sayfasından ilgili yere aktarılacaktır.

Özetler: Özetler dergide ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Orijinal araştırma yazılarında en çok 250 sözcük, Olgu sunumlarında ise 150 sözcüğü geçmemelidir. Özetler Amaç, Hastalar ve Yöntemler (Gereç ve Yöntem), Bulgular ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Index Medicus MeSH dağarcığına uygun 3-7 adet seçilmiş anahtar sözcük eklenmelidir. Anahtar sözcükler için www.nlm.nih.gov/mesh/2009/mesh_browser/MBrowser.html adresine başvurulmalıdır. Alışılmamış veya Türkçesi tartışmalı kelimelerin yanına mutlaka orijinali de parantez içerisinde yazılmalıdır. Kısaltma kullanılacak kelimeler, özette ve metin içerisinde ilk kullanıldığı yerde açık yazıldıktan sonra parantez içerisinde kısaltma olarak yazılmalı, daha sonraki kullanımlarda tek başına kısaltma kullanılmalıdır. Cümle, kısaltma ve rakam ile başlamamalı, bu nedenle kısaltma ve rakamlar cümle başlarında açık olarak yazılmalıdır.

Ana metin: Araştırma yazıları ve olgu sunumlarında metin başlıkları, ana başlıklar, ara başlıklar ve yan başlıklar ayırt edilebilecek şekilde farklı olarak yazılmalıdır.

Yazı türleri aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmalıdır.

• Araştırma yazısı: Giriş, Hastalar (Gereç) ve Yöntemler, Bulgular ve Tartışma
• Olgu sunumu: Giriş, Olgu sunumu ve Tartışma bölümlerini içermelidir. Olgu sunumu özetleri genel bilginin yanısıra olgu hakkında bilgi vermelidir.
• Derleme
• Cerrahi Teknik / Nasıl Yapılır
• Editöre Mektup Yayınlanmış makaleler ile ilgili görüşler yayınlanır, (eleştirilen yazar yanıtı dahil)
• Editöre Mektup (Kısa olgu sunumu şeklinde (özet, şekil ve tablo içermez).

Metinde yer alacak olan tablo ve şekillerin yerleri yazı içerisinde belirtilmeli ancak tablo ve şekiller, ayrı birer sayfada yer almalıdır. Metinde geçen tüm ilaçlar tercihen jenerik adlarıyla verilmelidir. Yazı içerisinde kullanılan tüm tıbbi cihazların marka, model, üretici firma ve üretim yeri bilgileri mutlaka verilmelidir.

Tablolar

Metindeki geçiş sırasına göre, her bir tablo ayrı sayfaya yapılacaktır. Tablolara başlık konulması unutulmamalıdır. Başka kaynaklardan alıntı yapılmışsa mutlaka kaynak belirtilmeli ve orijinal metnin yayınlandığı dergi veya kitabın yayıncısından alınan izin belgesi eklenmelidir.

Şekil, Grafik, Resim ve Altyazıları

Şekiller profesyonel olarak çizilmeli ve fotoğraf kalitesinde dijital olarak gönderilmelidir. Şekillerin JPEG ya da TIFF gibi yüksek çözünürlükte (400 dpi) görüntü dosyaları, kalite açısından öncelikle yazarlar tarafından kontrol edilmeli, uygun ise elektronik ortamda gönderilmelidir.

Şekiller mümkün olduğunca tek başlarına anlaşılabilir olmalıdır. Fotomikrografik patoloji preparatları iç ölçekler içermelidir. Semboller, oklar ya da harfler zemin rengi ile kontrast oluşturmalıdır. İnsan fotoğrafları kullanılacaksa, hastalardan fotoğraflarının bilimsel dergide kullanılacağına dair yazılı izin alınmalıdır ya da bu kişilerin tanınmayacak şekilde gözlerinin kapatılması (dergi standardizasyonu açısından yayınevi tarafından) sağlanmalıdır. Şekiller metinde geçiş sıralarına göre numaralandırılmalıdır.

• Dergide yer alacak tüm şekil, resim ve grafik ifadeleri şekil adı altında kullanılacaktır.
• Altyazılar; 1,5 satır aralıklı olarak kaynaklardan sonra ayrı bir sayfaya metin içerisindeki sırasına göre numaralandırılarak yazılmalıdır. Şekil alt yazılarında kısaltmalara yer verilmişse, bu kısaltmaların açılımı altyazının bitiminde ve alfabetik sıraya göre yer almalıdır.
• Mikroskopik şekillerde büyütme oranı ve boyama tekniği açıklanmalıdır.
• Daha önce basılı veya elektronik olarak yayınlanmış şekillerden yararlanıldığında yayın hakkını elinde bulunduran kişi veya kurumdan yazılı izin alınmalıdır ve bu belge, dergi editörlüğüne faks veya posta ile gönderilmelidir.

Kaynaklar: Kaynaklar metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Yayımlanmamış sonuçlar ve kişisel görüşmeler kaynak olarak gösterilemez. Kaynak kontrolü önem taşımaktadır. Kaynaklar PubMed ve internet ortamında doğrulanmalıdır, ulaşılamayan ve doğrulanamayan kaynakların orijinali yazarlardan istenecektir, belgelenemeyen kaynakların yazıdan çıkarılması gerekir. Tektip kurallar esas olarak Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi (National Library of Medicine, NLM) tarafından uyarlanmış olan bir ANSI standart stilini kabul etmiştir. Yazar(lar) kaynaklara atıfta bulunma örnekleri için www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html sitesine başvurabilir(ler). Dergi isimleri Index Medicus’taki kısaltma adı ile kullanılmalıdır. Kaynaklar yazının sonunda (Kaynaklar/ References) başlığı altında metindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalı ve dizilmelidir. Metin içinde ise köşeli parantez [ ] içinde belirtilmeli ve parantez noktadan sonraya konmalıdır. Kaynaklar bölümündeki sıralama ile metin içindeki kaynak sıralaması arasında bir uyumsuzluk bulunmamalıdır. Atıfta bulunulan yazılar ve kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Tüm kaynaklar metin içerisinde mutlaka belirtilmelidir.

Kaynaklar listesinde bir makale kaynak olarak gösterilirken önce yazar(lar)ın soyadı açık olarak ve adının baş harfleri yazılır. Yazar birden fazla ise yazarlar arasına virgül (,) konarak diğer yazarlar sırası ile yazılmalıdır. Altıdan fazla yazar içeren makalelerde ilk 6 yazarın ardından “ve ark.” ibaresi konulmalıdır.

Metin içi yazımlarda kaynak gösterim şekilleri;

• Burget [6]
• Burget ve Menick [6]
• Burget ve ark. [6]
• Burget ve ark.nın [6]

Kaynaklar şu şekilde düzenlenmelidir:

Dergi makalesi:
Lowell SY, Kelley RT, Awan SN, Colton RH, Chan NH. Spectraland cepstral-based acoustic features of dysphonic, strained voice quality. Ann Otol Rhinol Laryngol 2012;121:539-48.

Kitap:
Wang CC. Radiation therapy for head and neck neoplasms: indications, techniques and results. 2nd ed. Littleton, MA: John Wright- PSG, Inc.; 1990.

Kitaptan bölüm: Sessions RB, Harrison LB, Forastiere AA. Tumors of the larynx and hypopharynx. In: DeVita VT Jr, Hellman S, Rosenberg SA, editors. Cancer: principles and practice of oncology. 5th ed.
Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers; 1997. p. 802-29.

Bilgilendirerek Onay Alma/Etik

Deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmada yer alan gönüllü ya da hastalara uygulanacak prosedür(lerin) özelliği tümüyle anlatıldıktan sonra, gönüllü ya da hastalardan bilgilendirilmiş onamlarının alındığını gösterir bir ifade bulunmalıdır. Yazarlar, bu tür bir çalışma söz konusu olduğunda, uluslararası alanda kabul edilen kılavuzlara ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen yönetmelik ve yazılarda belirtilen hükümlere uyulduğunu açıkça belirtmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ise çalışmanın Helsinki Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne uygun olarak yürütüldüğü belirtilmelidir.

Maddi Katkı

Dergiye gönderilen ve yayınlanmak üzere kabul edilen makaleler Kulak Burun Boğaz Uygulamaları dergisi bünyesinde İngilizce ve Türkçe dil açısından redakte (Manuscript editing) edilecektir. Bu nedenle yazarlardan yazılarının dergide alacağı yer oranında katkı ücreti ödemeleri istenecektir. Renkli basılması istenilen fotoğraflar baskı maliyeti yazar(lar) tarafından karşılanırsa renkli olarak basılabilecektir.

Editöryal İletişim:
Dr. Fatma Tülin Kayhan
Kulak Burun Boğaz Uygulamaları
Büyükdere Cad. Tankaya Apt. No: 14, K: 1, Şişli, İstanbul
Tel: 0212 - 233 11 26
Faks: 0212 - 233 11 27
E-posta: kbbuygulamalari@kbbuygulamalari.org 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce