Praxis of ORL: Isparta ve Burdur illerindeki eozinofilik ve non-eozinofilik nazal polip alt tiplerinin oranı | The ratio of eosinophilic and non-eosinophilic nasal polyp subtypes in Isparta and Burdur provinces
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 3  156-159
doi: 10.5606/kbbu.2020.84803

Isparta ve Burdur illerindeki eozinofilik ve non-eozinofilik nazal polip alt tiplerinin oranı

Mehmet Emre Sivrice1, Yusuf Çağdaş Kumbul1, Vural Akın1, Gamze Erkılınç2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada Isparta ve Burdur illerindeki eozinofilik ve non-eozinofilik nazal polip oranları araştırıldı.
YÖNTEMLER: Ocak 2012 - Ocak 2019 tarihleri arasında Isparta ve Burdur illerinde ikamet eden ve nazal polip nedeniyle kliniğimizde ameliyat edilen toplam 203 hasta (121 erkek, 82 kadın; ort. yaş 45.6±15.5 yıl; dağılım, 18-67 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastalar patoloji raporlarına göre iki gruba ayrıldı: eozinofilik nazal polipli hastalar Grup 1’e (n=133), non-eozinofilik nazal polipli hastalar Grup 2’ye (n=70) alındı. Gruplar yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Grup 1’in yaş ortalaması 46.5±15.9 yıl iken, Grup 2’nin yaş ortalaması 44.0±14.8 yıl idi. Grup 1’deki hastaların 80’i (%60.2) erkek, 53’ü (%39.8) kadın idi. Grup 2’de ise hastaların 41’i (%58.6) erkek, 29’u (%41.4) kadın idi. İki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla p=0.46 ve p=0.52).
SONUÇ: Isparta ve Burdur illerindeki eozinofilik ve non-eozinofilik nazal polip dağılımı, Batı toplumlarının nazal polip alt tip dağılımına yakındır. Türkiye ortalamasının hesaplanması için farklı bölgelerde benzer çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Eozinofil, enflamasyon, nazal polip, nötrofil


The ratio of eosinophilic and non-eosinophilic nasal polyp subtypes in Isparta and Burdur provinces

Mehmet Emre Sivrice1, Yusuf Çağdaş Kumbul1, Vural Akın1, Gamze Erkılınç2
1Department of Ear, Nose and Throat, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey
2Department of Pathology, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the eosinophilic and non-eosinophilic nasal polyp rates in Isparta and Burdur provinces.
METHODS: Between January 2012 and January 2019, a total of 203 patients (121 males, 82 females; mean age 45.6±15.5 years; range, 18 to 67 years) who were living in Isparta and Burdur provinces and operated in our clinic for nasal polyps were retrospectively analyzed. The patients were divided into two groups according to the pathology reports. Group 1 (n=133) consisted of patients with eosinophilic nasal polyps, while Group 2 (n=70) consisted of patients with non-eosinophilic nasal polyps. The groups were statistically compared in terms of age and sex.
RESULTS: The mean age of Group 1 was 46.5±15.9 years, while the mean age of Group 2 was 44.0±14.8 years. Of the patients, 80 (60.2%) were males and 53 (39.8%) were females in Group 1. Of the patients, 41 (58.6%) were males and 29 (41.4%) were females in Group 2. No statistically significant difference was observed between the two groups in terms of age and sex (p=0.46 and p=0.52, respectively).
CONCLUSION: Eosinophilic and non-eosinophilic nasal polyp distribution in Isparta and Burdur provinces is closer to the nasal polyp subtype distribution of Western nations. Similar studies in different regions are needed to estimate the average of Turkey.

Key words: Eosinophils, inflammation, nasal polyp, neutrophils


Mehmet Emre Sivrice, Yusuf Çağdaş Kumbul, Vural Akın, Gamze Erkılınç. The ratio of eosinophilic and non-eosinophilic nasal polyp subtypes in Isparta and Burdur provinces. Praxis of ORL. 2020; 8(3): 156-159

Sorumlu Yazar: Mehmet Emre Sivrice, Türkiye: emresivrice@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce